Creative Director: Morihiro Harano
Copywriter: Tetsuya Yamane 
Art Director: Q Asaba
Director: Ryo Kitabatake
CGI Designer: Kazunori Kojima, Tsutomu Miyajima
CGI Producer: Yasuaki Matsui
Online Editor: Daisuke Endo
Mixer: Takeyasu Kobayashi
Music: SCORE A SCORE
Narrator: Yoko Sano
Agency Producer: Motoko Shimizu
AE: Ayumi Yasuda
Production Manager: Makoto Nakanishi
Producer: Yumi Shinozaki
ECD: Kotaro Sugiyama

You may also like

Back to Top